Kurs BHP pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Pracodawca wykonujący zadania BHP

Szkolenie jest skierowane do pracodawców, którzy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po tym szkoleniu pracodawcy będą potrafić: zidentyfikować i zanalizować zagrożenia zawodowe oraz ocenić ryzyko z nimi związane. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić kontrole, przeprowadzać ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oaz przestrzegać zasad i przepisów bhp.

Dzięki szkoleniu, osoby biorące w nim udział dowiedzą się również jak zapewnić bezpieczeństwo i chronić zdrowie pracowników, ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, podejmować działania profilaktyczne.

Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), w tym źródła prawa pracy, między innymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp, ochrona pracy kobiet i młodocianych, profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników.

Zostaną wspomniane również następujące zagadnienia: szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ogólne i szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, oraz nadzór i kontrola warunków pracy.

Zostanie też omówiona kwestia ergonomii w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna), metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych, zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby, organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp, zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy, problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenie jest przeprowadzane w trybie stacjonarnym oraz przez internet. Trwa 64 godziny, czyli 8 dni szkoleniowych. Szkolenie należy powtarzać co 5 lat. Można się na nie zapisać na naszej stronie internetowej.

Formularz zgłoszenia na szkolenie pracodawców wykonujacych zadania BHP

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk