Szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych outsourcing
Szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
04.06.2020 godz. 8:30 (Całodniowe)

Cele szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  2. zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  3. postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 

Korzyści

Poznanie najnowszych uregulowań prawa pracy, wiedzy o bezpiecznym zachowaniu przy posługiwaniu się sprzętem będącym na wyposażeniu stanowiska pracy. Zapoznanie się z zasadami ergonomii, regulacji dot. zachowań na wypadek pożaru oraz organizacji pomocy przedlekarskiej. Zapoznanie się z  zasadami określania ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy.

 

Zakres tematyczny

  1. regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
  2. zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;
  3. zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
  4. okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

 


Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk