Kurs BHP pracodawców wykonujących zadania służby BHP

kurs bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp Kurs BHP pracodawców wykonujących zadania służby BHP how to become a successful manager 300x243

Pracodawca wykonujący zadania BHP

Szkolenie jest skierowane do pracodawców, którzy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Po tym szkoleniu pracodawcy będą potrafić: zidentyfikować i zanalizować zagrożenia zawodowe oraz ocenić ryzyko z nimi związane. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić kontrole, przeprowadzać ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oaz przestrzegać zasad i przepisów bhp. Dzięki szkoleniu, osoby biorące w nim udział dowiedzą się również jak zapewnić bezpieczeństwo i chronić zdrowie pracowników, ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, podejmować działania profilaktyczne. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), w tym źródła prawa pracy, między innymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp, ochrona pracy kobiet i młodocianych, profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników. Zostaną wspomniane również następujące zagadnienia: szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ogólne i szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, oraz nadzór i kontrola warunków pracy. kurs bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp Kurs BHP pracodawców wykonujących zadania służby BHP asset manager ethics acting in the benefit of clients 300x194Zostanie też omówiona kwestia ergonomii w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna), metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych, zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby, organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp, zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy, problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego. Szkolenie jest przeprowadzane w trybie stacjonarnym oraz przez internet. Trwa 64 godziny, czyli 8 dni szkoleniowych. Szkolenie należy powtarzać co 5 lat. Można się na nie zapisać na naszej stronie internetowej. Formularz zgłoszenia na szkolenie pracodawców wykonujacych zadania BHP

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk