Szkolenia BHP personelu medycznego

szkolenia bhp personelu medycznego Szkolenia BHP personelu medycznego shutterstock 119738170 300x200Kurs jest skierowany do osób zatrudnionych w palcówkach służby zdrowia (personelu medycznego). Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Na szkoleniu zostanie omówiony zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, w tym podstawowe jego obowiązki, terminy badań profilaktycznych oraz uprawnienia pracodawcy. Ponadto zastaną przybliżone zobowiązania oraz prawa pracownika, kwestia ich odpowiedzialności za naruszenie przepisów BHP.

Zostaną poruszone bardzo ważne zagadnienia dotyczące umów, w tym: o pracę, na okres próbny, na czas wykonywania określonej pracy, na czas zastępstwa, na czas nieokreślony. Szczegółowo omówione zostaną również kwestie związane z zatrudnieniem w podmiocie leczniczym.

Pracownicy dowiedzą się również, w jaki sposób zmienić stosunek pracy i jak chronić się przed wypowiedzeniem zmieniającym.
Poruszone zostaną również zagadnienia związane z urlopem: jego definicja, wymiar, urlop na żądanie, sposób wykorzystania. Będą też kwestia dotyczące czasu pracy (normy kodeksowe, czas pracy w podmiocie leczniczym oraz dyżury i dyżury medyczne).
Podczas szkolenia nie zabraknie również tematyki odnoszącej się do odpowiedzialności pracownika, w tym porządkowej, za szkodę wywołaną pracodawcy (ograniczona i nieograniczona), możliwości odwołania się od nałożonej kary, odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie, oraz kary pieniężnej (jej forma, termin).

Kolejnym zagadnieniem jest rozwiązanie umowy o pracę, w tym: za porozumieniem stron i z winy pracownika. Pracownicy dowiedzą się też jak uzyskać świadectwo pracy i w jaki sposób chronione są prawa kobiet.

szkolenia bhp personelu medycznego Szkolenia BHP personelu medycznego lekarze elearning4 300x200Omówione podczas szkolenia zostaną również zagrożenia w środowisku pracy, w tym czynniki w środowisku pracy, szkodliwe czynniki biologiczne w służbie zdrowia, ocena ryzyka zawodowego, ryzyko zawodowe lekarza i pielęgniarki, oraz wymogi dla stanowiska wyposażonego w monitor ekranowy, oraz komputer.

Kolejnym tematem będą wypadki w pracy w drodze do i z pracy, w tym takie kwestie jak: kategorie wypadków przy pracy, wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy, zgłoszenie wypadku, udzielenie pomocy poszkodowanemu, ustalenie okoliczności wypadku, protokół powypadkowy, wnioski powypadkowe, wypadek w okresie ubezpieczenia społecznego, dochodzenie roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Jednym z ostatnich zagadnień jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe, w tym ochrona przeciwpożarowa oraz szkolenie ppoż.
Ostatnią kwestią jest pierwsza pomoc przedlekarska, czyli jak wykonywać prawidłowo resuscytację, jak opatrywać rany, krwotoki, oparzenia termiczne, chemiczne i złamania. Jak postępować w przypadku porażenia prądem, omdlenia, zawału serca, zadławień, epilepsji, czy zatruć.

Szkolenie jest przeprowadzane wyłącznie w trybie stacjonarnym. Można się na nie zapisać na naszej stronie internetowej.

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk