Zmiany wartości NDS czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Zmiany wartości NDS czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oznaczenia clp 704x454

Przypomnijmy podstawowe definicje, które poddano małym zabiegom redakcyjnym:

 • NDS najwyższe dopuszczalne stężenie) – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;
 • NDSCh najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe  – wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy:
  • nie dłużej niż 15 minut oraz
  • nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;
 • NDSP najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe – wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

Nowymi przepisami przede wszystkim uporządkowano wykaz najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (NDS). Przy okazji wprowadzono także:

 • kilka zmian najwyższego dopuszczalnego stężenia niektórych substancji chemicznych,
 • wartości NDS i NDSCh dla nowych substancji chemicznych, dotychczas nieuwzględnionych w wykazie,
 • definicje frakcji aerozoli (wdychalnej, torakalnej i respirabilnej),
 • zmiany w części dotyczącej pól i promieniowania elektromagnetycznego.

Wykaz zmienionych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Lp.

Nazwa i numer CAS1 substancji chemicznej (w nawiasach podano poprzednio stosowaną nazwę substancji)


Najwyższe dopuszczalne stężenie w mg/m3 w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej (w nawiasach podano wartości z poprzedniego rozporządzenia

NDS NDSCh NDSP
1. 2. 3. 4. 5.
1. Acetaldehyd (aldehyd octowy) [75-07-0] – (5) 45
20. 2-Aminoetanol (etanoloamina) [141-43-5] 2,5 (3) 7,5 (10)
21. 4-Aminofenol [141-43-5] 5 (2,5) –  (7,5)
25. Anilina [62-53-3] 1,9 (5) 3,8 (20)
100. Chloro(fenylo)metan [100-44-7] 3 – – 5
137. 1,2-Dibromoetan [106-93-4] 0,01 (0,5)
143. 1,2-Dichloroanilina [95-76-1]Uwaga! Nowa substancja, której wcześniej nie było. 5,6 
149. 1,1-Dichloroeten [75-35-4] 8 (12,5) 
212. Eter oktabromodifenylowy, mieszanina izomerów: 2,2′ , 3,3′ , 4,4′ , 5′ , 6- ; 2,2′ , 3,3′ , 4,4′ , 6,6′- ; 2,2′ , 3,4′ , 4′ , 5.5′ , 6-
[446255-38-5; 117964-21-3; 337513-72-1; 32536-52-0] – frakcja wdychalna*)
Uwaga! Nowa substancja, której wcześniej nie było.
0,1
245. Ftalan dibutylu – frakcja wdychalna*) [84-74-2] 5 –  (10)
259. Heksachlorocyklopentadien [77-47-1]Uwaga! Nowa substancja, której wcześniej nie było. 0,1
304. Kwas akrylowy [79-10-7] 10 (20) 29,5 (50)
311. Kwas octowy [64-19-7] 25 (15) 50 (30)
314. Kwas siarkowy(VI) tylko frakcja torakalna**) [7664-93-9] 0,05 (0,05)
319.
Mangan [7439-96-5] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Mn (0,3) ( – ) ( – )
a) frakcja wdychalna*) 0,2
b) frakcja respirabilna***) 0,05
362. Nadtlenek wodoru [7722-84-1] 0,4 (1,5) 0,8 (4) – 0,4 (1,5) 0,8 (4)
370. Nikotyna [54-11-5] 0,5 (0,52)
388. Octan etylu [141-78-6] 734 (200) 1468 (600)
404. Oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych****) – frakcja wdychalna*) [–] 5 (5) (10)
417.
Pentatlenek wanadu – frakcja wdychalna*)
[1314-62-1]:
0,05
(dymy) (0,05) (0,1) (–)
(pyły) (0,05) (0,5) (–)
418. Peroksoboran(III) sodu i jego hydraty – frakcja wdychalna*)
[11138-47-9; 15120-21-5; 10332-33-9; 10486-00-7; 13517-20-9; 7632-04-41]
Uwaga! Nowa substancja, której wcześniej nie było.
4 8
422. Pirydyna [110-86-1] 5 (5) – (30)
430. Prop-2-yn-1-ol[107-19-7]
Uwaga! Nowa substancja, której wcześniej nie było.
2 10
448. Styren[100-42-5] 50 (50) 100 (200)
468. 4,4′-Tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenol) – frakcja wdychalna*)
[96-69-5]
Uwaga! Nowa substancja, której wcześniej nie było.
10
473.
Tlenek magnezu – frakcja wdychalna*): 10
(dymy) (5) (–) (–)
(pyły) (10) (–) (–)
474. Tlenek wapnia (pyły):
a) frakcja wdychalna*)
b) frakcja respirabilna***)
[1305-78-8]
2
1
(2)
6
4
(6)

(–)

482. Triazotan(V)-1,2,3-triylu [55-63-0] 0,095 0,19
484. Trichlorek fosforu [7719-12-2] 1(1) 2(9)
485. Trichlorek fosforylu[10025-87-3]
Uwaga! Nowa substancja, której wcześniej nie było.
1 2
489. 1,1,2-Trichloroetan [79-00-5] 40(45) – (100)
518. Wodorotlenek wapnia
a) frakcja wdychalna*)
b) frakcja respirabilna***)
[1305-62-0]
2
1(2)
6
4

*) Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia.
**) Frakcja torakalna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych w obrębie klatki piersiowej, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze tchawiczo-oskrzelowym i obszarze wymiany gazowej.
***) Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.
****) Oleje mineralne wysokorafinowane to oleje z nieistotną zawartością WWA, które nie są sklasyfikowane jako rakotwórcze w Unii Europejskiej.

Copyright © 2017. Created by SECURA - Rafał Żemojduk